Przedmiot działalności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następującej działalności (według Polskiej Klasyfikacji Działalności)

I. SEKCJA A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO

 • 02.10.Z gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
 • 02.10.Z pozyskiwanie drewna

II. SEKCJA D - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

 • 35.30.Z wytwarzanie i zaopatrzenie w parę wodną, i powietrze do układów klimatyzacyjnych

III. SEKCJA E - DOSTAWA WODY, GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ

 • 38.11.Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.21.Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

IV. SEKCJA F - BUDOWNICTWO

 • 42.11.Z roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 43.11.Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.21.Z wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.32.Z zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z malowanie i szklenie
 • 43.39.Z wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z wykonanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

V. SEKCJA G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE

 • 46.73.Z sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

VI. SEKCJA H - TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

 • 49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

VII. SEKCJA L -DZIAŁALNOŚC ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

 • 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

VIII. SEKCJA M - DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

 • 69.20.Z działalność rachunkowo-księgowa , doradztwo podatkowe
 • 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.11.Z działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20 B pozostałe badania i analizy techniczne
 • 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej

IX. SEKCJA N - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA

 • 77.12.Z wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.33.Z wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • 81.10.Z działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.29.Z pozostałe sprzątanie
 • 81.30.Z działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

X. SEKCJA S - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 • 96.03 pogrzeby i działalność pokrewna

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-23
Data publikacji:2016-02-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12298